Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа

Нийгмийн халамжийн 10 дугаар сарын мэдээ

Нийтэлсэн: 5 жилийн өмнө Үзсэн: 864
Халамж үйлчилгээний чиглэлээр: 
10 дугаар сард: 2018оны10 дугаар сард  халамжийн тэтгэврийг 98 иргэнд 15238.1 мян төгрөг, нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн  тэтгэмжийг 77 иргэнд 5281.4 мян төгрөг, онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 61 иргэнд 4855.0 мян төгрөг, жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмжий  44 иргэнд 1577.3 мян төгрөг, цалинтай ээж хөтөлбөрт 252 иргэнд 12274.9 мян төгрөг, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 202  иргэнд, 2360.0 мян төгрөг, нийт 560 иргэнд 42406.9 мян төгрөгийг олгож нийгмийн халамжийн тухай хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, ахмад настны тухай хууль, ЭОХӨТЭЭТ олгох тухай хууль, МУЗГ-ын 17, 340 тоот тогтоол бусад холбогдох хуулийн заалтуудын хүрээнд зөвлөгөө зөвлөмж мэдээлэл өгч ажиллалаа. Өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн 2 өрхийн 9 иргэний судалгаа авч аймгийн ХХҮГ-т хүргүүлж ажилласан. Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 2 удаа зохион байгуулж байнгын асаргаа сунгах 4 иргэний материалыг хүлээн авч шийдвэрлэн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжинд хамрууллаа.  Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхүүдэд зочилж  нөхцөл байдлын үнэлгээ  хийж тус үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагагүй 6 өрхийг түдгэлзүүлэх арга хэмжээ авч ажиллалаа. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ