Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа
ОНХС

1 жилийн өмнө 114

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар "Малын чанар сайжруулах"ажлыг зохион байгуулж "Бүрэн Баян Булаг" ХХК баяд үүлдрийн хурган болон төлгөн хуц, грефорд үүлдрийн бух нийлүүлсэн байна. ...
Мэдээлэл

2 жилийн өмнө 178

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМАНД 2022 ОНД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ...
ОНХС

2 жилийн өмнө 249

https://drive.google.com/drive/folders/1dxZTGXIDrHGNwFhXsayIm0A8gQ7xzdFb?usp=sharing...
онхс

2 жилийн өмнө 192

ОНХС

2 жилийн өмнө 233

ОНХС-ИЙН ТАЛААРХИ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

...
ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт2022 оны төлөвлөгөө2т

2 жилийн өмнө 219

ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээлэл

2 жилийн өмнө 251

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftusuv-oronnutag.mof.gov.mn%2F%3Fp%3D16162%26fbclid%3DIwAR2ZKAs3l1nVProRc5R92L9TypbptABueh4GCMFnBcOaeFtPHsr93yg9BMk&h=AT2MLMJeKFqeiezngswmpDpzvm7xWkqXDyQ6xxeeGQyjtMb1O40aO5VLv_E4fWLT37AYA5vx7uK5eIan7c1Uu2AYVHN_Evo3JWbrikksJZFwV8s1Y9L5sMQGmehtdKII_f4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XbXiM2eFz9pHDgd04oDT0YKJ30nQonfRRCibCjTb-L-19q8EGiYlq6iF88hgzN85qHo-Ubz1VStIJM8CkrYNIkIMPmm9JANIqdax-7BcsDL-T7T4jkY7wz1xqVMPoNqWggjLeFaW-ax-6Pht_FqoBD6DasbuEG5N7N5-bjzF...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ