Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа
ОНХС

9 сарын өмнө 57

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар "Малын чанар сайжруулах"ажлыг зохион байгуулж "Бүрэн Баян Булаг" ХХК баяд үүлдрийн хурган болон төлгөн хуц, грефорд үүлдрийн бух нийлүүлсэн байна. ...
Мэдээлэл

11 сарын өмнө 102

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМАНД 2022 ОНД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ...
ОНХС

1 жилийн өмнө 174

https://drive.google.com/drive/folders/1dxZTGXIDrHGNwFhXsayIm0A8gQ7xzdFb?usp=sharing...
онхс

1 жилийн өмнө 126

ОНХС

1 жилийн өмнө 167

ОНХС-ИЙН ТАЛААРХИ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

...
ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт2022 оны төлөвлөгөө2т

2 жилийн өмнө 167

ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээлэл

2 жилийн өмнө 187

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftusuv-oronnutag.mof.gov.mn%2F%3Fp%3D16162%26fbclid%3DIwAR2ZKAs3l1nVProRc5R92L9TypbptABueh4GCMFnBcOaeFtPHsr93yg9BMk&h=AT2MLMJeKFqeiezngswmpDpzvm7xWkqXDyQ6xxeeGQyjtMb1O40aO5VLv_E4fWLT37AYA5vx7uK5eIan7c1Uu2AYVHN_Evo3JWbrikksJZFwV8s1Y9L5sMQGmehtdKII_f4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XbXiM2eFz9pHDgd04oDT0YKJ30nQonfRRCibCjTb-L-19q8EGiYlq6iF88hgzN85qHo-Ubz1VStIJM8CkrYNIkIMPmm9JANIqdax-7BcsDL-T7T4jkY7wz1xqVMPoNqWggjLeFaW-ax-6Pht_FqoBD6DasbuEG5N7N5-bjzF...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ