Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа
ОНХС

1 сарын өмнө 8

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар "Малын чанар сайжруулах"ажлыг зохион байгуулж "Бүрэн Баян Булаг" ХХК баяд үүлдрийн хурган болон төлгөн хуц, грефорд үүлдрийн бух нийлүүлсэн байна. ...
Мэдээлэл

3 сарын өмнө 21

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМАНД 2022 ОНД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ...
ОНХС

9 сарын өмнө 98

https://drive.google.com/drive/folders/1dxZTGXIDrHGNwFhXsayIm0A8gQ7xzdFb?usp=sharing...
онхс

9 сарын өмнө 77

ОНХС

9 сарын өмнө 99

ОНХС-ИЙН ТАЛААРХИ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД

...
ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт2022 оны төлөвлөгөө2т

11 сарын өмнө 124

ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээлэл

11 сарын өмнө 121

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftusuv-oronnutag.mof.gov.mn%2F%3Fp%3D16162%26fbclid%3DIwAR2ZKAs3l1nVProRc5R92L9TypbptABueh4GCMFnBcOaeFtPHsr93yg9BMk&h=AT2MLMJeKFqeiezngswmpDpzvm7xWkqXDyQ6xxeeGQyjtMb1O40aO5VLv_E4fWLT37AYA5vx7uK5eIan7c1Uu2AYVHN_Evo3JWbrikksJZFwV8s1Y9L5sMQGmehtdKII_f4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2XbXiM2eFz9pHDgd04oDT0YKJ30nQonfRRCibCjTb-L-19q8EGiYlq6iF88hgzN85qHo-Ubz1VStIJM8CkrYNIkIMPmm9JANIqdax-7BcsDL-T7T4jkY7wz1xqVMPoNqWggjLeFaW-ax-6Pht_FqoBD6DasbuEG5N7N5-bjzF...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ